🌐 Language
X

Upravni Odbor

Boso Bošnjak

Predsjednik

Rođen u Kreševu 22.06.1959. godine, gdje je završio Osnovnu i Srednju školu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 17.02.1982.godine. Nakon studija obnašao mnoge dužnosti u Općinskom organu uprave općine Kreševo: inspektor tržišta, rada i zaštite na radu, sudac za prekršaje, pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, tajnik Općinskog vijeća, a trenutno obnaša dužnost tajnika Općinskog organa uprave i predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva općine Kreševo. Ima položen stručni upravni ispit, ispit za instruktora tečaja o izborima, te mnoge diplome i certifikate o sudjelovanju na stručnim seminarima iz oblasti državne uprave, izbornih sustava i dr. Član udruge izbornih dužnosnika BiH od njenog osnivanja, gdje je obnašao i razne dužnosti.

Milan Zjajić

Potpresjednik

N/A

Uma Isić

Potpredsjednica

Uma Isić je magistrica žurnalističkih nauka, dobitnica Bronzane plakete za jednog od najboljih službenika lokalne administracije u Bosni i Hercegovini za 2004. godinu. Uma je certificirana trenerica za oblasti: odnosa sa javnošću, metodologije izrade prijedloga projekata, menadžmenta ljudskih resursa, izbornih sistema, lokalnog ekonomskog razvoja, kodeksa ponašanja i rada državnih službenika, strateškog planiranja, rad školskih odbora, prikupljanja sredstava, reinženjeringa poslovnih procesa itd. Članica UIZBiH od osnivanja Udruženja 1999. godine. Od 1999. do 2006. godine obavljala poslove u OIK Maglaj.

Nada Batinar

Menadžer ureda

Nada Batinar je diplomirani menadžer javne uprave. Aktivna je u izbornom procesu od 1998. godine. Član Gradske izborne komisije Banja Luka, aktivan član UISBiH od 2000. godine. Završila Izborni kurs, aktivan učesnik i koordinator nekoliko projekata Udruženja za ogranak Banja Luka.

Mejrema Pašić

N/A

Mejrema Pašić, iz Sarajeva, pravnik po zanimanju sa 36 godina staža u organima uprave u službama općine Novo Sarajevo i općine Centar Sarajevo. U izborne aktivnosti je uključena od 1990. godine kao član OIK-e općine Centar Sarajevo. Uspješno završila kurs o izborima.

Nedim Muhić

N/A

Nedim Muhić, diplomirani pravnik, od 1996. godine radio kao sudija za prekršaje u Općinskom sudu Stari Grad Sarajevo. Bio član općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo od 1996. do 1998. godine a od 2001. godine Predsjednik te komisije. U oblasti izbora, 2005. godine objavio rad Izbori u svjetlu krivičnog zakonodavstva u BiH, a 2006. godine bio koautor Priručnika za rad biračkih odbora.

Marko Raguž

N/A

Marko Raguž, diplomirani pravnik iz Stoca, bio je član Međunarodnog komiteta i Suda časti AEOBiH. Gosp. Raguž je član Pravnog vijeća AEOBiH, i predsjednik OIK Stolac od 1996. g. Radio je i kao predsjednik općinskog suda Stolac nekoliko godina, a prošao je niz obuka koje je organizirao AEOBiH, kao što su kurs o izborima i rješavanje konflikata.

Gojko Anić

N/A

Gojko Anić živi i radi u Mostaru. Po zanimanju diplomirani pravnik, 14 godina bio predsjednik Općinskog suda za prekršaje, sada radi u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar. Član UIDBIH-a od osnivanja, obnašao više različitih funkcija, od 2002-2004. godine predsjednik Upravnog odbora, a dana 26.09.2008. godine ponovno izabran na funkciju predsjednika Upravnog odbora Udruženja.Od početka višestranačkih izbora u poslijeratnoj BiH je stalni član izbornog povjerenstva općine Mostar Zapad, a potom i izbornog povjerenstva Grada Mostara.

Izeta Bajrić

N/A

Izeta Bajrić, dipl. pravnik. Zaposlena u općini Lukavac kao Sekretar općinaskog vijeća. U izbornom procesu učestvuje od 1996. godine kao član biračkog odbora. Od 2002. - 2007. god. član općinske izborne komisije Lukavac. Od 2007. g. do 2014. g. Predsjednica općinske Izborne komisije Lukavac, a u tom mandatu Općinska izborna komisija je dobila priznanje od strane Cika BiH za svoj rad. U maju mjesecu 2014. g. ponovo izabrana za predsjednicu izborne komisije na sedmogodišnji mandat. Član udruženja izbornih zvaničnika duži niz godina.

Safija Šehović

N/A

N/A

Šemsa Šehić

N/A

N/A

Milena Migić

N/A

N/A

Željka Marković Sekulić

N/A

N/A