🌐 Language
X

Završeni projekti

Aug 15, 2016

Jačanje timskog rada i debatnih vještina mladih ljudi

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) u partnerstvu sa Češkom nevladinom organizacijom Agora CE implementiralo je projekat "Jačanje timskog rada i debatnih vještina mladih ljudi” u periodu februar 2013. godine - januar 2014. godine u saradnji sa 16 srednjih škola Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat se implementirao zahvaljujući sredstvima National Endowment for Democracy (NED), SAD.

Cilj projekta bio je da se aktivira kritičko razmišljanje kod mladih ljudi u BiH i da se povećaju njihovi interesi u javnom životu te ojača međusobno razumijevanje i tolerancija među mladim ge...

Aug 14, 2016

Aktivnije učešće žena u političkom i javnom životu u BiH

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBIH) realizovalo je projekat "Aktivnije učešće žena u političkom i javnom životu u BiH” u period oktobar 2012. godine - mart 2013. godine zahvaljujući sredstvima Fonda za lokalne inicijative kanadske vlade.

Cilj ovog projekta je educirati žene o promjenama i reformama, da ih podstakne ih da utiču na donošenje odluka i učestvuju kao aktivne građanke u lokalnoj i centralnoj vlasti, te ih podrži u razvijanju vještina za samostalno pribavljanje informacija i korištenje informacija za poduzimanje akcija koje imaju za cilj stvaranje okoline u k...

Aug 13, 2016

Unaprjeđenje uslova za lično i samostalno glasanje građana sa invaliditetom

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) implementiralo je projekat "Unapređenje uslova za lično i samostalno glasanje građana sa invaliditetom” u periodu mart 2012. godine - novembar 2013. godine zahvaljujući sredstvima USAID-a.

Cilj projekta bio je da se pomogne građanima BiH sa invaliditetom tako što će se olakšati njihovo učešće u izbornom procesu. Ovaj projekat je implementiran u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom BiH, Udruženjem za slijepa i slabovidna lica Kantona Sarajevo, Vijećem organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacionim odborom ...

Aug 12, 2016

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini

USAID BiH i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program “Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini”. Program je započeo u septembru 2011.godine i trajati će do juna 2013.godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:

1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i

2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuz...

Aug 11, 2016

Mladi za mlade / Prvi put glasaš

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), implementiralo je projekat „Mladi za mlade / Prvi put glasaš“ u tri faze i to od jula2010 do decembra 2011. godine, prva faza, od aprila do maja 2011. godine, druga faza i treća faza od septembra do decembra 2011. godine, zahvaljujući sredstvima Vijeća Evrope.

U sklopu ovog projekta odštampano je 30 000 brošura i održano 320 radionica u 173 srednje škole u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kako bi se što više mladih ljudi animiralo da izađe na izbore. Radionicama je prisustvovalo 9262 učenika srednjih škola.

Projekat „Prvi put glas...

Aug 10, 2016

Mladi za mlade / Prvi put glasaš

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), implementiralo je projekat „Mladi za mlade / Prvi put glasaš“ od aprila do juna 2011. godine zahvaljujući sredstvima Vijeća Evrope.

U sklopu ovog projekta odštampano je 10 000 brošura i održano 80 radionica u 43 srednje škole u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kako bi se što više mladih ljudi animiralo da izađe na izbore.

Projekat „Prvi put glasaš“ je dobro osmišljen i potreban na ovim prostorima. U Bosni i Hercegovini je generalni problem indiferentnost prema političkom i društvenom životu zemlje, i taj problem je posebno izraž

Aug 09, 2016

Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima

Projekat “Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima”, je implementiralo Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) u saradnji sa Vijećem organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH, Koordinacionim odborom invalida Republike Srpske, Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo, Centralnom izbornom komisijom BiH (CIK BiH), i Fondacijom Global Kontakt (FGK).

Opći cilj projekta bio je stvaranje uslova za povećanje učešća građana sa invaliditetom u izbornom procesu kroz detaljnu procjenu glasačkih ...

Aug 07, 2016

Program unapređenja implementacije izbornih zakona u Bosni i Hercegovini

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), implementiralo je projekat „Program unapređenja implementacije izbornih zakona u Bosni i Hercegovini“ u periodu oktobar 2009. godine – novembar 2010. godine.

Cilj projekta bio je unapređenje implementacije Zakona o sukobu interesa i Zakona o finansiranju političkih stranaka kroz obuku onih na koje se ovi zakoni direktno odnose, kao i kroz podizanje javne i medijske svijesti o odredbama zakona i modalitetima njihove primjene.

Ovaj projekat se implementirao u skladu sa sporazumom sa Organizacijom za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE...

Aug 06, 2016

Edukacija i mobilizacija glasača

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) je implementiralo projekat “Edukacija i mobilizacija glasača” u period juni - novembar 2008. Godine.

Glavni ciljevi projekta bili su:

  • Povećanje broja registrovanih birača i izlaska na izbore (sa posebnim fokusom na raseljena lica i stanovnike Srebrenice tokom 1991. godine) tokom lokalnih izbora 2008. godine.
  • To increase the capacity of the Central Election Commission (CEC) to address the challenges of active voter registration.

Aktivnosti projekta (intenzivna medijska kampanja) su bile posebno fokusirane na raseljena lica I stanovn...

Aug 05, 2016

Učiti i znati - znači postojati

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), je u periodu februar - oktobar 2008. godine implementiralo projekat pod nazivom „Učiti i znati – znači postojati“ u saradnji sa 20 srednjih škola širom BiH zahvaljujući sredstvima National Endowment for Democracy (NED), SAD.

Svrha projekta bila je da mladi koji napune 18 godina i steknu biračko pravo budu svjesni da od njih zavisi dinamika i vrsta promjena koje se dešavaju u BiH. U projektu je učestvovalo po četiri učenika (dva učenika i dvije učenice) trećeg razreda iz deset srednjih škola iz deset općina iz RS (Pale, Foča, Srebren...

Aug 04, 2016

Izborni zakon i zakon o sukobu interesa - iskustva i praksa u regiji

Udruženje izbornih službenika u Bosni i Hercegovini (UISBiH), u partnerstvu sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju iz Srbije, i GONG-om iz Hrvatske, je implementiralo projekat pod nazivom “Izborni zakon i zakon o sukobu interesa – iskustva i praksa u regiji“ u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u periodu novembar 2007. – oktobar 2008. godine.

Ovaj projekat imao je za cilj jačanje regionalne saradnje i razmjene iskustava između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, adresiranjem izbornih zakona i pitanja konflikta interesa u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Tokom projekta su se organizovala ...

Aug 03, 2016

Mladi i politika

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) implementiralo je projekat pod nazivom “Mladi i politika” u periodu od maja do septembra 2007. godine.

Glavne aktivnosti ovog projekta bile su organizovanje sastanaka mladih u Banja Luci, Sarajevu i Mostaru sa novoizabranim zastupnicima u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, Narodnom Skupštinom RS i kantonalnom skupštinom u Mostaru. Oko 300 mladih ljudi iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara su imali priliku da se sastanu sa zastupnicima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou i nauči više o angažovanju u politici i radu tri nivoa vla...

Jul 11, 2016

Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH

UIZBIH implementira projekat pod nazivom „Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH“ od 01. januara 2015. godine do 31. decembra 2015. godine zahvaljujući sredstvima Ministarstva za inostrane poslove Češke Republike.

„Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH“ je obrazovni projekat koji ima za cilj povećati učešće mladih u javnom životu na lokalnom nivou i doprinijeti funkcionalnosti lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini na temelju aktivnog učešća mladih građana. Iz našeg iskustva znamo da je transformacija društva dugoročna i da počinje sa građanskim...

Apr 06, 2007

Novac i izbori

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) je implementiralo projekat pod nazivom “Novac i izbori” od 01. aprila, 2007 godine do kraja marta 2009. godine.

Tokom implementacije projekta, UIZBiH je izvršio edukaciju u svih 145 općina u BiH o važnosti učešća na izborima. Birači su informisani o relevantnim izbornim pravilima, finansijskom izvještavanju političkih partija i pitanjima ravnopravnosti spolova.

Ova edukacija je obuhvatila 13 500 građana uključujući mlade, žene, predstavnike političkih partija, nevladinih organizacija i mjesnih zajednica. Tokom treninga će se razvijat...

Jan 31, 2007

Treninzi o javnim raspravama

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH), u saradnji sa partnerima Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centrom za promociju civilnog društva (CPCD) implementiralo je projekat pod nazivom “Treninzi o javnim raspravama” u periodu od februara do avgusta, 2007. godine.

Glavni ciljevi projekta bili su:

  • Razviti kapacitet civilnog društva da učestvuje u javnim raspravama i bude angažovano u državnom Parlamentu;
  • Povećati javnu svijest o mogućnosti učešća u zakonodavnim procesima;
  • Poboljšati zakonodavni proces;

Tokom implementacije projekta, UIZBiH je održao 8 treninga i 6 javnih ...

Oct 31, 2006

Odgovorna vlast u BiH

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) je implementiralo projekat „Odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini“ u periodu od 1. novembra, 2006 do 31. decembra, 2007. Glavni cilj ovog projekta bio je da se promovira odgovornost izabranih zvaničnika, nositelja izvršne vlasti, savjetnika i njihove odgovornosti da služe javnosti ispred svojih privatnih interesa. Ovaj projekat je takođe doprinijeo podizanju generalne svijesti građan i predstavnic medija da bolje koriste svoja prava i obaveze.

Ostvarivanje ovog cilja je ispunjeno kroz:

  1. Edukaciju izabranih zvaničnika nakon općih izbo...

Oct 31, 2006

Novac i izbori u Srbiji

Udruženje izbornih zvaničnika u Bosni i Hercegovini (UIZBiH) je implementiralo projekat pod nazivom “Novac i izbori” u Srbiji u periodu od novembra 2006. godine do kraja jula 2007. godine.

Ovaj projekat imao je za cilj da podstakne regionalnu saradnju i razmjenu najboljih primjera iz prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini kako bi se efikasnije odgovorilo na uobičajene izazove političke korupcije.

UIZBIH je u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH i CeSID-om iz Srbije radilo na podizanju svijesti javnosti o pitanjima političkog finansiranja promovišući proceduralne mehanizme koji podržava...